Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webvanced B.V.

1.      Definities

1.1.   Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Webvanced B.V. wordt gesloten.

1.2.   Producten en diensten van Webvanced B.V.: de door Webvanced B.V. te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3.   Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Webvanced B.V..

2.      Toepasselijkheid

2.1.   Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Webvanced B.V..

2.2.   Algemene voorwaarden van opdrachtgever cq derden zijn voor Webvanced B.V. niet bindend en niet van toepassing.

3.      Aanbieding en acceptatie

3.1.   Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Webvanced B.V. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Webvanced B.V. schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

3.2.   Een aanbieding of offerte gedaan door Webvanced B.V. heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4.      Aanvang van de overeenkomst

4.1.   Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: een orderbevestiging of opdracht is voorzien van een "akkoord" van de opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Webvanced B.V..

4.2.   Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3.   Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

4.4.   Bij een opdracht vanaf € 1000,- dient 50 % aanbetaald te worden.

5.      Duur en beëindiging

5.1.   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

5.2.   De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kwartaal en met inachtneming van de minimum termijn worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3.   Webvanced B.V. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Webvanced B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4.   Webvanced B.V. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5.   Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Webvanced B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

5.5.1.    Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

5.5.2.    Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

5.5.3.    Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

5.5.4.    Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages of warezsites te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6.      Levering en leveringstijd

6.1.   De levertijd van een te produceren website of applicatie is volgens offerte of calculatie.

6.2.   Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.3.   Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Webvanced B.V. zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

6.4.   Bij aanvraag en registratie of verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

7.      Overmacht

7.1.   Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2.   Webvanced B.V. is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8.      Algemeen reglement voor afgenomen product

8.1.   Aan deze reglementen moet ten aller tijden voldaan worden. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook ieder andere persoon die gebruik maakt van de diensten van Webvanced B.V..

8.2.   De opdrachtgever mag geen illegale programma's (warez) of mediabestanden uploaden naar het account of verspreiden via e-mail.

8.3.   Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft Webvanced B.V. het recht de overschrijdende hoeveelheid per maand te factureren tegen € 1,50 per Megabyte opslagdata.

8.4.   Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op onze verbinding dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij het afgenomen hosting- of emailpakket. Indien de dataverkeerlimiet overschreden wordt, heeft Webvanced B.V. het recht de overschrijdende hoeveelheid per maand te factureren tegen € 0,12 per Megabyte dataverkeer.

8.5.   De loginnaam het wachtwoord zijn persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken.

8.6.   U mag geen serverproccessen laden (bij talkers/IRC bots) vanaf uw inlogaccount.

8.7.   De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de "Netiquette". (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

8.8.   Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: 

8.8.1.    Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;

8.8.2.    Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

8.8.3.    Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval kinderpornografie;

8.8.4.    Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

8.8.5.    Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

8.9.   De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's, al dan niet via het systeem, op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Webvanced B.V., overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Webvanced B.V. toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de klant verboden processen te laten lopen, waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Webvanced B.V., overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt op het systeem, terwijl de klant geen directe verbinding heeft met het systeem.

8.10. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Webvanced B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website en/of homepage te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

8.11. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

8.12. Webvanced B.V. is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord. Met name is Webvanced B.V. niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:

8.12.1.  Onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet;

8.12.2.  Een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant;

8.12.3.  Handelingen van andere klanten of internetgebruikers;

8.12.4.  Wijzigingen in INLOG procedure, account, E-mailadres en IP adressen.

9.      Prijzen

9.1.   Op de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2.   Webvanced B.V. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10.    Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Webvanced B.V..

10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Webvanced B.V. het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

10.4. Webvanced B.V. stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

10.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

10.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Webvanced B.V. kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Webvanced B.V. een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.7. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een toegezonden factuur

10.8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Webvanced B.V. is voldaan.

10.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Webvanced B.V. een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10.10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Webvanced B.V. het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onmiddellijk aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

11.    Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart Webvanced B.V. van enige aanspraak.

12.    Eigendomsvoorbehoud

12.1. Indien niet anders overeengekomen is en blijft het door Webvanced B.V. vervaardigde materiaal eigendom van Webvanced B.V..

13.    Aansprakelijkheid

13.1. Webvanced B.V. is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Webvanced B.V. weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Webvanced B.V. kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Webvanced B.V. of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webvanced B.V..

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webvanced B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Webvanced B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Webvanced B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Webvanced B.V..

13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Webvanced B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Webvanced B.V. is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5. Webvanced B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Webvanced B.V. mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Webvanced B.V.. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Webvanced B.V. als gevolg daarvan lijdt.

14.    Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15.    Buitengebruikstelling

15.1. Webvanced B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Webvanced B.V. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webvanced B.V. zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Webvanced B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

15.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Webvanced B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.

16.    Reclame

16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Webvanced B.V. vervalt.

16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Webvanced B.V..

16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17.    Wijziging van de voorwaarden

17.1. Webvanced B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18.    Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webvanced B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

18.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

19.    Sub-hosting

19.1. Het is niet toegestaan pakketten te verkopen als WEDERVERKOPER onder uw eigen domein. Webvanced B.V. neemt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Bij wederverkoop van sub-hosting onder uw domein heeft Webvanced B.V. het recht per onmiddellijke ingang uw account op te zeggen.

20.    Belasting systemen

20.1. De opdrachtgever onthoudt zich van handelingen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze de systemen van Webvanced B.V. onredelijk zwaar belasten.

20.2. Indien door de opdrachtgever storingen in de systemen van Webvanced B.V. ontstaan, is Webvanced B.V. gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van de opdrachtgever te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden.