Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webvanced B.V.

Versie:                  1.0
Datum:                 24 januari 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Webvanced B.V. ter zake van haar Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Webvanced B.V. en Opdrachtgever. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Webvanced B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Webvanced B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Inhoudsopgave

MODULE A – ALGEMEEN
MODULE B – ONTWIKKELING VAN WERKEN
MODULE C – HOSTING, DOMEINNAMEN EN SSL CERTIFICATEN
MODULE D – HARDWARE

 

MODULE A – ALGEMEEN

 

ARTIKEL A.1.          DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

A.1.1.           Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Dienst(en) kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.
A.1.2.           Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
A.1.3.           Data: de gegevens die worden verstrekt door Opdrachtgever, welke zijn opgeslagen, toegankelijk zijn of op een andere wijze worden verwerkt via de Diensten.
A.1.4.           Dienst(en): de dienst(en) die Webvanced ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:

 • Ontwikkeling van Werken: diensten bestaande uit het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, huisstijlen, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen.
 • Hostingdiensten, bemiddeling bij het verkrijgen van SSL-certificaten en domeinnaamregistratie: diensten bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een SSL-certificaat en/of een domeinnaam.
 • Hardware: diensten bestaande uit het leveren van apparatuur door Webvanced aan Opdrachtgever.
 • Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Webvanced.

A.1.5.           Hardware: de door Webvanced te leveren apparatuur aan Opdrachtgever onder de voorwaarden uit de Overeenkomst.
A.1.6.           Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
A.1.7.           Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
A.1.8.           Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht door Webvanced die buiten de inhoud en/of omvang van de in de Overeenkomst en/of SLA overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, of wijzigingen daarvan (inclusief gewijzigde functionele specificaties).
A.1.9.           Onderhoud: alle door Webvanced uit te voeren werkzaamheden die moeten leiden tot het blijvend optimaal functioneren van de Diensten en/of de Werken.
A.1.10.        Ondersteuning: alle door Webvanced uit te voeren handelingen ten aanzien van de ondersteuning van de communicatie tussen partijen en de prestaties van de Diensten en/of Werken, hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot het beantwoorden van vragen van Opdrachtgever ten aanzien van de werking van de Diensten en/of Werken.
A.1.11.        Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webvanced een Overeenkomst heeft gesloten.
A.1.12.        Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Webvanced en Opdrachtgever op grond waarvan Webvanced Diensten levert aan Opdrachtgever.
A.1.13.        SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen Webvanced en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, ondersteuning, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Diensten is opgenomen.
A.1.14.        Website: de website van Webvanced, bereikbaar via het domein www.webvanced.nl.
A.1.15.        Webvanced: het bedrijf Webvanced B.V., gevestigd aan Kokkel 10 te Noord-Scharwoude en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37155857.
A.1.16.        Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.
A.1.17.        Werk(en): alle door Webvanced ontwikkelde werken, zoals websites en (web)applicaties, huisstijlen, software, concepten, ontwerpen, lay-outs, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Werken zich bevinden.
A.1.18.        Werkuren: uren op Werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur.

 

ARTIKEL A.2.          TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

A.2.1.          De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven module A.
A.2.2.          De definities als omschreven in artikel A.1. zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
A.2.3.          In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 • i.            de offerte;
 • ii.           de eventueel afgesloten bewerkersovereenkomst;
 • iii.          de eventueel afgesloten SLA;
 • iv.          de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
 • v.           deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL A.3.          OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

A.3.1.           De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte of de aanbieding door Opdrachtgever.
A.3.2.           Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Webvanced werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Webvanced verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
A.3.3.           Offertes van Webvanced zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
A.3.4.           Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Webvanced het recht de prijzen hier op aan te passen.
A.3.5.           De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Webvanced en/of de Diensten technisch zijn opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”), tenzij er schriftelijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen.

 

ARTIKEL A.4.          UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

A.4.1.           Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Webvanced deze naar beste kunnen en onder toepassing voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen, conform de offerte.
A.4.2.           Door Webvanced opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval als fatale termijnen.
A.4.3.           Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Webvanced het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

 

ARTIKEL A.5.          VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

A.5.1.           Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webvanced aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Webvanced worden verstrekt. De termijn waarbinnen Webvanced de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Webvanced zijn ontvangen.
A.5.2.           Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Webvanced bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Webvanced daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
A.5.3.           Opdrachtgever zal Webvanced toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Webvanced redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
A.5.4.           Opdrachtgever zal een vaste contactpersoon aanwijzen en diens contactgegevens beschikbaar stellen aan Webvanced. De contactpersoon zal optreden als aanspreekpunt voor overleg aangaande alle aspecten van de Overeenkomst.
A.5.5.           Wijzigingen van de contactpersonen of de contactgegevens welke relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, zullen steeds onverwijld bekend worden gemaakt aan Webvanced.

 

ARTIKEL A.6.          ONDERSTEUNING

A.6.1.           Webvanced zal zich inspannen Ondersteuning te leveren bij levering van de Diensten in de vorm van telefonische support of hulp op afstand die naar het oordeel van Webvanced ondersteunend zijn en snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Webvanced biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van Ondersteuning, tenzij anders overeengekomen in de offerte of middels een SLA.
A.6.2.           In aanvulling op de in lid 1 genoemde Ondersteuning is Webvanced bereid zekere andere werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever zal Webvanced een offerte opstellen voor de betreffende werkzaamheden.
A.6.3.           Voor zover mogelijk zal Webvanced voorafgaand aan de werkzaamheden de kosten van de Ondersteuning aan Opdrachtgever schriftelijk bekend maken.

 

ARTIKEL A.7.          MEERWERK

A.7.1.           Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door onvoorziene externe omstandigheden een andere uitvoering absoluut noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als Meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
A.7.2.           Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Webvanced tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het Meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd Meerwerk.

 

ARTIKEL A.8.          INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

A.8.1.           De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door Webvanced ontwikkelde Werken, de Diensten, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Webvanced en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Webvanced, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
A.8.2.           Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te dragen. Het gebruik dat Opdrachtgever mag maken van de Werken en de Diensten is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Webvanced en/of haar licentiegevers.
A.8.3.           Webvanced verstrekt hierbij Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare beperkte licentie voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Diensten en/of de Werken te kunnen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden uit de Overeenkomst.
A.8.4.           Webvanced heeft het recht de licentie als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
A.8.5.           Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten en/of Werken geheel of gedeeltelijk te modificeren, zonder voorafgaande toestemming van Webvanced. Webvanced is steeds gerechtigd om toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden - waaronder begrepen voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Opdrachtgever gewenste modificaties.
A.8.6.           Het is Webvanced toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Werken. Indien Webvanced door middel van technische bescherming deze Werken heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.
A.8.7.           Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit deze Werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Werken.
A.8.8.           Opdrachtgever maakt bij het gebruik van de Diensten eveneens gebruik van de diensten en/of programmatuur van derden. De (open source) (licentie)voorwaarden van die derden kunnen hierop van toepassing zijn. Opdrachtgever garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven.
A.8.9.           Opdrachtgever vrijwaart Webvanced van alle aanspraken van derden in verband met de in het vorige lid gegeven garantie.
A.8.10.        Informatie, inclusief Data, die Opdrachtgever opslaat of verwerkt via de Diensten is en blijft eigendom van Opdrachtgever. Webvanced heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Diensten, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
A.8.11.        Indien Opdrachtgever informatie stuurt naar Webvanced, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Opdrachtgever Webvanced een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten. Dit geldt niet voor informatie die Opdrachtgever nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

ARTIKEL A.9.          PRIJZEN

A.9.1.           Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Webvanced genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
A.9.2.           Alle prijzen in de offerte, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Webvanced zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Webvanced.
A.9.3.           Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Webvanced het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.9.4.           Indien Webvanced geen aanbieding of offerte heeft gedaan, worden de vergoedingen voor de te leveren Diensten op basis van nacalculatie vastgesteld en afgerond naar boven naar het dichtstbijzijnde half uur. De nacalculatie zal in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal Webvanced de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.
A.9.5.           Webvanced is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met een maximale verhoging van vijf (5) procent. Indien een leverancier van Webvanced echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is Webvanced steeds gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Opdrachtgever. Webvanced zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.
A.9.6.           Webvanced is gerechtigd de prijscondities tussentijds aan te passen en de Opdrachtgever aanvullend te factureren indien blijkt dat de Opdrachtgever door (organisatorische) wijzigingen niet meer voldoet aan de condities waar zij bij aangaan van deze Overeenkomst op is ingeschaald.

 

ARTIKEL A.10.      BETALINGSVOORWAARDEN

A.10.1.        Webvanced zal de door Opdrachtgever eenmalig verschuldigde bedragen vooraf aan Opdrachtgever factureren. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Opdrachtgever worden gefactureerd. Webvanced en Opdrachtgever kunnen schriftelijk afwijken van de voorwaarden uit dit lid. Webvanced mag daarbij een aanbetaling verlangen alvorens met het werk aan te vangen.
A.10.2.        Webvanced mag elektronische facturen uitreiken aan het bij Webvanced bekende e-mailadres van Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat akkoord met deze wijze van facturatie.
A.10.3.        De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
A.10.4.        Indien Opdrachtgever na veertien (14) dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
A.10.5.        Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.
A.10.6.        Beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
A.10.7.        In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Webvanced zonder enige ingebrekestelling gerechtigd om geleverde Werken terug te nemen en/of de Diensten op te schorten, onverminderd het recht van Webvanced op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
A.10.8.        In het geval Opdrachtgever in verzuim is, is Webvanced gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Diensten, mits zij minstens 48 uur van tevoren daarvan mededeling doet aan Opdrachtgever.
A.10.9.        De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt of in liquidatie treedt.
A.10.10.    In bovenstaande gevallen heeft Webvanced voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
A.10.11.    Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur niet of niet geheel juist is, dient Opdrachtgever hierover binnen de betalingstermijn bij Webvanced gemotiveerd bezwaar te maken. Webvanced zal dan het betwiste deel van de factuur onderzoeken. Dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van de verplichting om niet-betwiste delen van de factuur te betalen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.
A.10.12.    Indien een bedrag op een factuur na betaling te hoog blijkt, zal Webvanced op eerste verzoek van Opdrachtgever het te veel betaalde per direct terugstorten.
A.10.13.    Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft Webvanced het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling voor zes maanden dienstverlening.

 

ARTIKEL A.11.      PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING

A.11.1.        De door Webvanced te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en vanaf 25 mei 2018 onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever als “verwerkingsverantwoordelijke” geldt en Webvanced als de ‘’verwerker’’.
A.11.2.        Webvanced zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Webvanced bevinden.
A.11.3.        Een verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, maakt onderdeel uit van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL A.12.      AANSPRAKELIJKHEID

A.12.1.        De aansprakelijkheid van Webvanced voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
A.12.2.        Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Webvanced jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

 • a.       schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
 • b.       redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Webvanced er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
 • c.       redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
 • d.       redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

A.13.4.        Webvanced is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Webvanced gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
A.13.5.        Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever voor het gebruik van de Diensten heeft betaald in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadevoortbrengende gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 5.000,- (exclusief btw).
A.13.6.        De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Webvanced.
A.13.7.        De aansprakelijkheid van Webvanced wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Webvanced onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Webvanced ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webvanced in staat is adequaat te reageren.
A.13.8.        De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
A.13.9.        Opdrachtgever vrijwaart Webvanced voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

 

ARTIKEL A.13.      OVERMACHT

A.13.1.        Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

A.13.2.        Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Webvanced beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Webvanced geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van SIDN, en alle netwerken in het internet waar Webvanced geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Webvanced die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Webvanced, die Webvanced niet kon voorzien en waar Webvanced diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; niet-beschikbaarheid van personeelsleden/gedetacheerden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
A.13.3.        Indien een overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

 

ARTIKEL A.14.      GEHEIMHOUDING

A.14.1.        Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
A.14.2.        Webvanced zal geen kennis nemen van Data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Webvanced, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Webvanced daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Webvanced zich inspannen de kennisname van de Data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
A.14.3.        De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

ARTIKEL A.15.      DUUR EN OPZEGGING

A.15.1.        De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden of voor de duur die noodzakelijk is voor de levering van de Dienst. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft, kan deze echter niet door Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.
A.15.2.        Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, wordt deze bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.15.3.        Opdrachtgever zal een opzegtermijn van een (1) maand in acht nemen. Webvanced zal een opzegtermijn van een (1) maand in acht nemen.
A.15.4.        Webvanced mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 • a.       Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 • b.       het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
 • c.       Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
 • d.       de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.

A.15.5.        Indien Webvanced de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
A.15.6.        Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Webvanced op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van beëindiging door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst beëindigen dat nog niet door Webvanced is uitgevoerd. Indien de beëindiging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Webvanced recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
A.15.7.        Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Webvanced op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

ARTIKEL A.16.      WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

A.16.1.        Webvanced behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
A.16.2.        Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website, of per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Webvanced kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
A.16.3.        Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen veertien (14) dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Webvanced. Webvanced kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Webvanced daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

ARTIKEL A.17.      OVERIGE BEPALINGEN

A.17.1.        Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
A.17.2.        Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Webvanced gevestigd is.
A.17.3.        Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
A.17.4.        Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
A.17.5.        De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Webvanced gelden als het volledige bewijs van stellingen van Webvanced en de door Webvanced ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
A.17.6.        Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
A.17.7.        Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, is Webvanced gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt met schriftelijke toestemming van Webvanced.
A.17.8.        De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 en 6:227c BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

MODULE B – ONTWIKKELING VAN WERKEN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, huisstijlen, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

ARTIKEL B.1.          ONTWIKKELEN VAN WERKEN

B.1.1.            Voorafgaand aan de ontwikkeling overleggen partijen gezamenlijk welke specificaties ten grondslag liggen aan de te ontwikkelen Werken. De wijze van ontwikkeling en de te realiseren Werken zullen zoveel mogelijk in de offerte worden omschreven.
B.1.2.            Het is voor Webvanced mogelijk om informatie te migreren en in te voeren. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze informatie.
B.1.3.            Indien de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Webvanced levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Webvanced. Opdrachtgever vrijwaart Webvanced van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
B.1.4.            Webvanced is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
B.1.5.            Webvanced heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Indien de (licentie)voorwaarden van bepaalde open source software en/of andere gebruikte materialen met zich meebrengen dat Opdrachtgever (delen van) de Werken alleen als open source kan verspreiden, zal Webvanced Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde (licentie)voorwaarden.
B.1.6.            Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende (licentie)voorwaarden van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
B.1.7.            Webvanced zal zich inspannen om kwalitatief goede Ondersteuning te leveren voor de door haar ontwikkelde Werken conform Artikel A.7. Webvanced biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van Ondersteuning, tenzij anders is overeengekomen in de offerte of middels een SLA.
B.1.8.            Het is Webvanced toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in het Werk. Indien Opdrachtgever hier bezwaar op aantekent zal Webvanced deze naamsvermelding kosteloos verwijderen.
B.1.9.            Webvanced is niet gehouden om standaard een handleiding te leveren bij de opgeleverde Werken. Indien Opdrachtgever verzoekt om een handleiding, is Webvanced gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen. Voor zover mogelijk zal Webvanced Opdrachtgever vooraf op de hoogte brengen van deze kosten.

 

ARTIKEL B.2.          TESTS EN TESTOMGEVING

B.2.1.            Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst zal Opdrachtgever voorafgaand aan de oplevering in staat worden gesteld om de Werken te testen in een testomgeving. Webvanced zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot deze testomgeving middels het toesturen van een locatie (URL) en, indien noodzakelijk, de inloggegevens.
B.2.2.            De toegang tot deze testomgeving is strikt gebonden aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving door de locatie (URL) en/of de inloggegevens door te sturen aan de derde.
B.2.3.            Opdrachtgever is er zich van bewust dat de testversie niet geschikt is voor productiedoeleinden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan deze de testomgeving te gebruiken voor deze doeleinden.
B.2.4.            Webvanced is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen gegevens te verplaatsen naar een productieomgeving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
B.2.5.            Webvanced is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de testomgeving opgeslagen gegevens.
B.2.6.            Opdrachtgever is er zich van bewust dat het Werk communicatie (bijvoorbeeld e-mail) kan versturen aan opgegeven adressen. Webvanced is niet aansprakelijk voor deze verzonden communicatie.
B.2.7.            Webvanced geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte werking van de testomgeving. Tevens kan aan een reeds afgesloten SLA geen garanties worden ontleend met betrekking tot de testomgeving.

 

ARTIKEL B.3.          OPLEVERING EN ACCEPTATIE 

B.3.1.            Webvanced zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
B.3.2.            Indien van toepassing, geschiedt oplevering middels beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in artikel B.2.
B.3.3.            Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien (14) Werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde Werken is sprake indien:

 • a.       Opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd middels een schriftelijk akkoord;
 • b.       Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, het overzetten van de Werken naar een productieomgeving;
 • c.       Opdrachtgever niet binnen een periode van veertien (14) Werkdagen het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.

B.3.4.            Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
B.3.5.            Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Webvanced zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Webvanced doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van tien (10) Werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
B.3.6.            Indien Opdrachtgever het opgeleverde na de eerste revisie of motivatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Webvanced gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies.
B.3.7.            Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Webvanced gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Webvanced kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
B.3.8.            Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Webvanced het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in en garantie(s) ten aanzien van een Werk na verloop van vier (4) weken na acceptatie van de opgeleverde Werken.
B.3.9.            Gedurende drie (3) maanden na aanvaarding zal Webvanced zich inspannen om eventuele fouten in het opgeleverde te verhelpen. Deze inspanning komt per direct te vervallen indien het opgeleverde is aangepast door een andere partij dan Webvanced. De te verhelpen fouten moeten door Opdrachtgever uitgebreid worden gespecificeerd.
B.3.10.        Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Webvanced beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde Meerwerk.

 

ARTIKEL B.4.          INSTALLATIE

B.4.1.            Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zal Webvanced de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Webvanced zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Webvanced voldoet, is Webvanced gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
B.4.2.            Opdrachtgever zal op verzoek van Webvanced medewerkers en hulppersonen van Webvanced alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
B.4.3.            Webvanced zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van systeemvereisten, maar kan in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet functioneren van de geleverde Werken op de systemen van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een hostingprovider mede verstaan). Daarnaast zal Webvanced niet verplicht zijn om aanpassingen te maken aan de Werken ten behoeve van de juiste werking op de eerder genoemde systemen van Opdrachtgever. Webvanced zal echter wel assistentie verlenen bij het zoeken naar een passende oplossing, voor zover zij dit redelijk acht. Dit staat ter vrije beoordeling van Webvanced.

 

ARTIKEL B.5.          MEERWERK

B.5.1.            Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die tijdens het ontwikkelingsproces zijn ontstaan, gelden als Meerwerk. Dit is geheel ter beoordeling van Webvanced.
B.5.2.            Webvanced zal duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als Meerwerk dienen te worden beschouwd. Daarnaast zal Webvanced opgave doen van de kosten die het meerwerk met zich meebrengen.

 

ARTIKEL B.6.          LEVEREN VAN ONDERHOUD

B.6.1.            Indien apart overeengekomen middels een SLA levert Webvanced Onderhoud aan Opdrachtgever ten behoeve van het goed functioneren van de Werken en gelden de bepalingen in het onderhavige artikel. Onder Onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande Werken conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van technische fouten. Onder Onderhoud wordt uitdrukkelijk niet verstaan het herstellen van fouten als het gevolg van onjuist gebruik van de Werken, hacks en/of andere invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld browser- en andere softwareupdates).
B.6.2.            Webvanced zal zich inspannen het Onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve-onderdelen. Webvanced is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Werken niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.
B.6.3.            Als onderdeel van het Onderhoud zal Webvanced zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Webvanced is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de Werken wezenlijk kunnen veranderen zal Webvanced hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
B.6.4.            Webvanced zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte verbeteringen als bedoeld in dit artikel toe te voegen aan de Werken. Webvanced is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Werken kan belemmeren.
B.6.5.            Indien naar het oordeel van Webvanced een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de Werken negatief kan beïnvloeden, zal Webvanced dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en Webvanced deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Webvanced.
B.6.6.            Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door Webvanced geleverde resultaten wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Webvanced heeft gemeld en Webvanced deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Webvanced kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
B.6.7.            Indien de veranderingen en/of nieuwe functionaliteiten als bedoeld in het vorige lid specifiek voor Opdrachtgever worden ontwikkeld, zullen deze veranderingen en/of nieuwe functionaliteiten worden aangemerkt als Meerwerk. Webvanced is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen voor het uitvoeren van Meerwerk conform Artikel A.8.

 

 

 

MODULE C – HOSTING, DOMEINNAMEN EN SSL CERTIFICATEN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een SSL-certificaat en/of domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

ARTIKEL C.1.          UITVOERING VAN DE DIENST

C.1.1.            Webvanced zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen Data te realiseren. Webvanced biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een SLA.
C.1.2.            Webvanced zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van Ondersteuning conform Artikel A.7, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.
C.1.3.            Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Webvanced een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Webvanced verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Webvanced geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Webvanced.
C.1.4.            Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als Meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
C.1.5.            Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren aan derden (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

ARTIKEL C.2.          GEBRUIK VAN DE DIENST

C.2.1.            De Dienst zal beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever als online software dienst (software-as-a-service) vanaf de Ingangsdatum of elke andere datum die schriftelijk is overeengekomen. Webvanced zal Opdrachtgever op de hoogte stellen wanneer de Dienst beschikbaar gesteld wordt. Opdrachtgever bepaalt zelf hoe hij de Dienst inzet en voor welke specifieke doelen.
C.2.2.            Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst zal Webvanced zo spoedig mogelijk na de Ingangsdatum van de Overeenkomst toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door de logingegevens in te voeren zoals verstrekt door Webvanced. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat verlies van deze logingegevens kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot de Dienst. Opdrachtgever zal de logingegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde personen.
C.2.3.            In het bijzonder dient Opdrachtgever het wachtwoord strikt geheim te houden. Webvanced mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van de Opdrachtgever na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt. Opdrachtgever is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Opdrachtgever bij Webvanced heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.
C.2.4.            In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Opdrachtgever Webvanced onverwijld op de hoogte te stellen en dient Opdrachtgever de (inlog)gegevens te wijzigen.
C.2.5.            Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit Artikel A.12 van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL C.3.          GEDRAGSREGELS

C.3.1.            Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Webvanced van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden, om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
C.3.2.            Het is (of dit nu legaal is of niet) door Webvanced verboden om met gebruikmaking van de Dienst materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • a.            onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • b.            onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • c.            kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • d.            een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • e.            hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • f.             ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
 • g.             kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

C.3.3.            Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Webvanced of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Webvanced, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Webvanced, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
C.3.4.            Indien Webvanced constateert dat Opdrachtgever bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Opdrachtgever waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Webvanced zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Webvanced zonder waarschuwing ingrijpen.
C.3.5.            Indien naar het oordeel van Webvanced hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Webvanced of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Webvanced gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Webvanced mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
C.3.6.            Webvanced kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Opdrachtgever verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Webvanced van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

 

ARTIKEL C.4.          KLACHTENPROCEDURE

C.4.1.            Wanneer Webvanced een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Webvanced Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Webvanced zal besluiten hoe te handelen.
C.4.2.            Indien Webvanced van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Webvanced een backup zal maken). Webvanced zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. Webvanced zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
C.4.3.            Webvanced is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Webvanced gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
C.4.4.            Hoewel Webvanced ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Webvanced nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
C.4.5.            Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is Webvanced gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 

ARTIKEL C.5.          OPSLAG- EN DATALIMIETEN

C.5.1.            Webvanced kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
C.5.2.            Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C.5.3.            Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Webvanced na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.
C.5.4.            De logfiles en de administratie van Webvanced gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
C.5.5.            Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
C.5.6.            Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Webvanced gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.
 

ARTIKEL C.6.          SOFTWARE EN UPDATES

C.6.1.            Webvanced zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. Webvanced is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en Webvanced is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

 

ARTIKEL C.7.          DOMEINREGISTRATIE

C.7.1.            Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Webvanced vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
C.7.2.            Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Webvanced, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
C.7.3.            Opdrachtgever vrijwaart en houdt Webvanced schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
C.7.4.            Webvanced is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Webvanced.
C.7.5.            Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Webvanced zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
C.7.6.            De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Webvanced tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
C.7.7.            In het geval dat Webvanced een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Webvanced medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
C.7.8.            Webvanced heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
C.7.9.            In geval van beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Webvanced gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

 

ARTIKEL C.8.          SSL CERTIFICATEN

C.8.1.            Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Webvanced voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere SSL-certificaten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
C.8.2.            Aanvraag en verlening zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende leverancier ten behoeve van welke Webvanced haar bemiddelingsdienst levert. De desbetreffende leverancier beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website.
C.8.3.            Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk.
C.8.4.            In de volgende situaties kan Webvanced en/of de leverancier het SSL-certificaat intrekken voordat het verlopen is:

 • a)           Indien blijkt dat Opdrachtgever onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het certificaat;
 • b)           Indien Opdrachtgever het voor het certificaat verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan;
 • c)           Indien de betrouwbaarheid van het certificaat, naar het oordeel van Webvanced en/of de leverancier is gecompromitteerd;

C.8.5.            Opdrachtgever heeft geen recht op de restitutie van (een deel van) de vergoeding voor het certificaat, tenzij de intrekking te wijten is aan het feit dat Webvanced in gebreke is en dit gebrek niet binnen een redelijk termijn heeft hersteld. Webvanced zal dan kosteloos een nieuw SSL-certificaat leveren om een SSL-certificaat dat op grond van het bovenstaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen voor de overgebleven duur van de Overeenkomst.
C.8.6.            Webvanced spant zich in om Opdrachtgever steeds tijdig voordat het SSL-certificaat verloopt, te waarschuwen dat het SSL-certificaat zal moeten worden hernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om diens het SSL-certificaten tijdig te laten hernieuwen.

 

ARTIKEL C.9.          BESCHIKBAARHEID, STORINGEN EN ONDERHOUD

C.9.1.            Webvanced zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten, systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Webvanced opgeslagen Data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een SLA. Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
C.9.2.            Alleen als dit is overeengekomen in de offerte of SLA zal Webvanced regelmatig reservekopieën (back-ups) maken, met een retentietijd van twee (2) weken, van door Opdrachtgever op systemen van Webvanced opgeslagen Data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging van de Overeenkomst.
C.9.3.            Webvanced zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Webvanced. Webvanced kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
C.9.4.            Webvanced heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van Onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Webvanced zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Webvanced is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
C.9.5.            Webvanced heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Webvanced zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Webvanced is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
C.9.6.            Webvanced zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, Onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

ARTIKEL C.10.      PROCEDURE NA BEËINDIGING

C.10.1.        Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging of anderszins, wordt alle Data  van Opdrachtgever gewist, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegang tot zijn Data en is derhalve verantwoordelijk voor het tijdig voor beëindiging van de Overeenkomst veiligstellen van de Data.
C.10.2.        Het wissen van Data gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken, maar kan op verzoek tegen bijbetaling met behulp van een softwarematige dataschredder gebeuren.

 

 

MODULE D – HARDWARE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het leveren van Hardware, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

ARTIKEL D.1.         LEVERING VAN HARDWARE

D.1.1.           Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
D.1.2.           Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de Hardware tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Webvanced te worden gebracht.
D.1.3.           Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Webvanced te worden gemeld.
D.1.4.           Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Webvanced is kenbaar gemaakt, wordt de Hardware geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
D.1.5.           Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Webvanced.
D.1.6.           Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
D.1.7.           Indien de Hardware na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
D.1.8.           Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijft de geleverde Hardware eigendom van Webvanced. Het eigendom van de geleverde Hardware gaat pas over als de volledige betaling van de kosten ten aanzien van deze Hardware is ontvangen door Webvanced, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
D.1.9.           In het geval van herstel of vervanging van de door Webvanced geleverde Hardware is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van backups ten behoeve van het behouden van de opgeslagen data.

 

ARTIKEL D.2.         GARANTIE

D.2.1.           Op de door Opdrachtgever bij Webvanced gekochte Hardware rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel de bijgeleverde documentatie van de leverancier van de Hardware.
D.2.2.           Webvanced zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Hardware nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde Hardware .
D.2.3.           De garantie op Hardware komt te vervallen:

 • a.                  indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
 • b.                  indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond;
 • c.                  indien gegeven instructies, voor het gebruik van de Hardware, niet zijn nagekomen;
 • d.                  voor de toestand van de Hardware, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen.

 

ARTIKEL D.3.         INSTALLATIE EN CONFIGURATIE

D.3.1             Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor de hardware-, software- en netwerkomgeving, alsmede de installatie van de Hardware.
D.3.2             Indien apart schriftelijk overeengekomen is Webvanced bereid de installatie van de Hardware te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever zal Webvanced een offerte opstellen voor de betreffende werkzaamheden. Voor zover mogelijk zal Webvanced voorafgaand aan de werkzaamheden de kosten voor de installatie aan Opdrachtgever schriftelijk bekend maken.
D.3.3             In geval Webvanced de installatie als in het voorgaande lid verricht zal Opdrachtgever op verzoek van Webvanced medewerkers en hulppersonen van Webvanced alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de Hardware mogelijk te maken. Op verzoek van Webvanced zal Opdrachtgever eigen werknemers ter beschikking stellen.
D.3.4             De keuze, aanschaf en beheer van de Hardware waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Webvanced zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet voldoet aan de eisen van Webvanced, is Webvanced gerechtigd installatie en configuratie te weigeren.

 

ARTIKEL D.4.         PROCEDURE NA BEËINDIGING

D.4.1.           Indien bij beëindiging van de Overeenkomst voor de Hardware geen volledige betaling door Opdrachtgever is verricht, is Webvanced gerechtigd de geleverde Hardware terug te nemen, zonder dat daardoor enige verplichting tot vergoeding zal ontstaan.
D.4.2.           Op het eerste verzoek van Webvanced zal Opdrachtgever Webvanced toegang verschaffen tot de Hardware.
D.4.3.           Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het herstel van eventuele schade dat na het verwijderen van de Hardware ontstaat of is ontstaan.